Kunskap, trygghet och ansvar

Kunskap

"Lärande är skolans huvudprocess och måste drivas genom kunskapsinhämtande och kunskapsutveckling hos både vuxna och barn."

Christinaskolan är en skola med tydlig struktur och transparens i verksamheten. Vi har scheman med genomtänkt utlagda ämnen och fasta tidpunkter för rast, lunch och skoldagens början. Skolan arbetar med fasta läxdagar samt prov- och redovisningsschema på terminsbasis för att underlätta elevernas planering. Vi kommer att ha fler lektioner i matematik, svenska och engelska än vad timplanen kräver.

Vi följer en klar struktur vid medarbetarsamtal och planering av fortbildning. Elever med särskilda behov i undervisningen ska erbjudas hjälpmedel för att de ska kunna delta i skolarbetet på ett likvärdigt sätt. Det övergripande målet är att alla elever ska få utvecklas fullt ut kunskapsmässigt.

Kunskap betyder för oss att alla lärare som är anställda vid skolan ska ha goda ämnes- och pedagogiska kunskaper. Vi strävar efter att endast anställa lärare med fullständig behörighet för de ämnen de ska undervisa i. Vi strävar även efter att endast ha välutbildade fritidspedagoger i vår fritidsverksamhet. Vikt kommer att läggas vid att skola och fritidshem samarbetar för att barnens lärande ska genomsyra hela verksamheten.

Trygghet

"För att kunna utvecklas som person och skapa goda förutsättningar för lärande måste alla känna sig trygga i sin arbetsmiljö och med sina arbetskamrater"

Vår målsättning är att Christinaskolans verksamhet ska upplevas som trygg av alla som möter den. Vårdnadshavare ska känna sig helt trygga med att ha sina barn vid Christinaskolan. Eleverna och de anställda ska kunna gå till skolan med en känsla av glädje och trygghet. För att uppnå detta arbetar vi efter flera parallella principer; tydlighet, förutsägbarhet, gemenskap, vuxennärvaro, ergonomi och hälsa.

För att skapa trygghet gällande vilka mål eleverna arbetar mot skriver samtlig undervisande personal utförliga måldokument inför varje arbetsområde. Det finns en vertikal planering för de ämnen som följer hela skoltiden, dvs det går att se vilka områden i respektive ämne som studeras respektive år. Skolan har ett antal skolgemensamma aktiviteter under skolåret, för att stärka vi-känslan och gemenskapen i skolan.

Vi anser det vara mycket viktigt med en hög vuxentäthet i skolan. Det ger förutsättningar för en lugn och trygg miljö där alla blir sedda och uppmärksammade. Vi arbetar efter en absolut nolltolerans mot mobbning och all annan form av kränkande behandling. Föräldrar och vårdnadshavare ska aktivt involveras i skolans verksamhet för att barnen ska se att vi gemensamt arbetar för att ge dem en givande och trygg skoltid. I Christinaskolan finns inga osynliga barn eller medarbetare.

Ansvar

"När alla ges möjlighet att ta ansvar för sitt lärande, sitt arbete, sina medmänniskor, sina handlingar, sin hälsa och sin miljö finns förutsättningar för långsiktig utveckling."

Att känna och kunna ta ansvar för olika saker är enligt Christinaskolan en mycket viktig del av att utvecklas. Eleverna får öva på att känna och ta ansvar i olika situationer. På samma sätt förväntar vi oss att alla vuxna på skolan tar, och ges möjlighet att ta, ansvar för att se till att alla skolans elever utvecklas till fullo utifrån sina förutsättningar. De har också ett ansvar att säkerställa att alla elever blir sedda och uppmärksammade och därigenom kan känna sig trygga i skolan. Alla på skolan ansvarar för att bemöta varandra med vänlighet, hänsyn och respekt. Skolan arbetar aktivt för att värna alla människors lika värde, oavsett kön, etnisk, religiös och social bakgrund.

Eleverna förväntas ta ansvar för sitt lärande och sina handlingar utifrån ålder och mognad. Från förskoleklass och framåt kommer pedagogerna att successivt arbeta med att lära, och visa, barnen hur man tar ansvar både för handlingar och arbete. Vi kommer att betona vikten av att vårdnadshavarna har del i ansvaret för barnens utbildning och utveckling.

Skolan har ett väl genomarbetat program för att säkerställa att samtliga elever har återkommande, varierade fysiska aktiviteter. Skolan kommer att källsortera och återvinna, söka ekologiska alternativ vid matinköp samt diskutera med elever och medarbetare hur man kan göra för att minska miljöpåverkan.